Statut Fundacji FreeMOM

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „FreeMOM” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez KMITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.05.2019 roku przez notariusza Jacka Polańskiego, w jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Topiel nr 21 lokal 4, Repertorium A nr 2506/2019.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja może tworzyć spółki, oddziały, zakłady, a także może obejmować lub nabywać udziały lub akcje spółek, a także współpracować z innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Dla efektywnego urzeczywistnienia istotnych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
6. Połączenie może nastąpić w drodze fuzji lub inkorporacji.
7. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który składa wniosek o wyrażenie zgody na połączenie z inną fundacją Fundatorom.

§3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia i certyfikaty osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§7

1. Fundacja zostaje powołana do realizacji następujących celów:
1) Działalność na rzecz rodzicielstwa, rodziny i dzieci, w tym w szczególności:
a. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej karmienia piersią i laktacji.
b. Wspieranie matek w zakresie naturalnego karmienia dzieci.
c. Poprawa sytuacji mam karmiących piersią w przestrzeni publicznej.
d. Wspieranie różnych form pomocy i inicjatyw mających na celu poprawę poziomu opieki zdrowotnej i pozamedycznej nad kobietami karmiącymi piersią i małymi dziećmi.
e. Działania na rzecz zwiększenia liczby matek karmiących naturalnie i przedłużenia okresu karmienia piersią, zgodnie z aktualnymi standardami Ministerstwa Zdrowia i WHO.
2) Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, skierowanej w szczególności do rodziców, opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi.
3) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych.
4) Ochrona i upowszechnianie i praw rodziny, praw pacjenta oraz prawa pracy, w tym w zakresie uprawnień kobiet karmiących piersią.
5) Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
6) Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7) Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego kobiet.
8) Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej.
9) Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu życia.
10) Zwiększanie rozwoju społeczności lokalnych i wspólnot.
11) Działalność charytatywna.
12) Wspieranie innych osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym organizacji i fundacji w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
13) Promocja i organizacja wolontariatu.

§8

W swoich działaniach Fundacja odwołuje się najnowszego stanu wiedzy naukowej i aktualnych standardów wytyczanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz WHO.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działania edukacyjne, promocyjne, prawne i inne, w tym w szczególności na rzecz ochrony karmienia mlekiem kobiecym oraz poprawy wskaźników dotyczących karmienia piersią;
b) współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo-badawczymi, organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami i instytucjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz różnymi specjalistami w zakresie edukacji i promocji karmienia naturalnego;
c) działania informacyjne, prawne i inne na rzecz ochrony praw kobiet, w tym w szczególności kobiet karmiących piersią oraz poprawy sytuacji matek karmiących w przestrzeni publicznej;
d) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy zgodne ze statutem Fundacji;
e) upowszechnianie wiedzy na tematy zgodne z celami Fundacji za pośrednictwem Internetu;
f) organizację spotkań mających na celu poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie zgodnym z działaniami Fundacji;
g) organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, konferencji, również przy współpracy z innymi organizacjami, podmiotami i specjalistami;
h) współpracę z jednostkami naukowo – badawczymi, specjalistami z różnych dziedzin, szpitalami i placówkami służby zdrowia oraz inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej w przedmiocie związanym z celami Fundacji;
i) organizowanie konkursów promujących zdrowy styl życia;
j) obserwację i analizy działania systemu wsparcia i opieki nad matką i dzieckiem;
k) tworzenie i udział w kampaniach społecznych zgodnych z celami Fundacji;
l) tworzenie i prowadzenie grup wsparcia zwłaszcza dla matek i rodzin;
m) pomoc finansową, prawną i inną osobom potrzebującym;
n) inicjowanie i organizowanie akcji takich jak konkursy, aukcje, pokazy oraz podejmowanie innych działań promujących Fundację i mających na celu zebranie środków finansowych na jej rzecz;
o) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego i ekologicznego stylu życia w rodzinie;
p) wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji;
q) współpracę i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi osobami fizycznymi oraz prawnymi, w tym organizacjami i fundacjami, w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
r) współpracę z podmiotami zagranicznymi oraz popularyzacja w Polsce standardów z innych krajów, które mają duże osiągnięcia na polach działalności Fundacji,
s) upowszechnianie idei wolontariatu;
t) działalność wydawniczą;
u) współpracę z mediami.
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową i wspierającą w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i przychody Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi – wkład pieniężny Fundatora w kwocie w kwocie: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji i 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) na działalność statutową, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości – nabyte w czasie jej działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego;
b) dotacji i subwencji od krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa;
c) darowizn, spadków i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne;
d) dochodów ze zbiórek publicznych i innych akcji mających na celu zebranie środków finansowych na realizację celów statutowych;
e) przychodów z majątku Fundacji;
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
g) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
h) funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej i innych źródeł.

§ 10

1. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
b) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
c) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
d) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
e) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
g) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
i) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione zakłady.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez udział w spółkach prawa cywilnego i handlowego.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

W Fundacji zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§16

Zyski i dochody z działalności gospodarczej Fundacji są przeznaczone na działalność statutową organizacji albo na rozwój jej działalności gospodarczej .

 

ROZDZIAŁ IV

§17

Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Programowa Fundacji.

§ 18

Zarząd
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czterech osób.
2. Przedstawiciel Fundatora może być członkiem zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji powoływany jest na 3-letnią kadencję.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes, może być powoływany na więcej niż jedną kadencję.
5. Kadencja członka Zarządu Fundacji biegnie indywidualnie dla poszczególnych osób.
6. Powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Fundacji należy do kompetencji Fundatora.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję w niżej określonych przypadkach:
a) upływ kadencji;
b) rezygnacja złożona w formie pisemnej do Fundatora;
c) odwołanie przez Fundatora;
d) śmierć członka Zarządu.

§19

1. Do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań ponad kwotę 50.000 złotych wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu.

§20

1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
a) reprezentowanie Fundacji i kierowanie jej działalnością;
b) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
d) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
f) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
g) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
h) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
j) podejmowanie wszelkich czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
2. Zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych wymaga jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu Fundacji.

§21

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wykonywać swoje obowiązki nieodpłatnie lub odpłatnie, pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Członek Zarządu może otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków.

§22

Zarząd może zatrudniać pracowników i zawierać inne umowy z osobami trzecimi w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu, terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą także odbyć się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie takiego posiedzenia.
4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Rada Programowa Fundacji

§ 24

1. Rada Programowa jest organem doradczo-opiniującym Fundacji, pełni też funkcję honorową.
2. Rada Programowa liczy od czterech do ośmiu członków zapraszanych i w przypadku otrzymania ich zgody powoływanych przez Zarząd spośród specjalistów z dziedzin związanych ze statutowymi celami Fundacji.
3. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członek Rady Programowej może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie. Rezygnacja w formie pisemnej składana jest Zarządowi Fundacji.
5. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić z powodu niewywiązywania się z zobowiązań lub działania na szkodę Fundacji.
6. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a) wskazywanie kierunków działalności Fundacji, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy oraz wytycznymi polskich i światowych organizacji, zwłaszcza z obszaru karmienia piersią i opieki nad matkami karmiącymi,
b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów, w tym np. badań naukowych związanych z karmieniem piersią, wspomaganiem laktacji i prawidłowym żywieniem małych dzieci,
c) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów badań naukowych, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów,
d) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym działań służących realizacji celów Fundacji.
7. Rada Programowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.
8. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku.

 

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu i postanowienia końcowe

§25

Zmian statutu Fundacji, w tym zmian celów statutowych, dokonuje Fundator .

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach oraz jeśli z jakiegokolwiek innego powodu nie mogła wypełniać swoich statutowych celów. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
2. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność związana jest celami zbieżnymi z celami Fundacji.

§27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.